ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

Згiдно отриманої 06.07.2015 р. емiтентом Довiдки про стан рахунку Емiтента стагном на 01.07.2015 р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" та iнформацiї вiд власника акцiй стало вiдомо про збiльшення розмiру пакету голосуючих акцiй акцiонера-фiзичної особи з 15,9129 % до 16,8137 %.