сорт картоплі Сувенір чернігівський

розсадник супер-супереліти сорту Сувенір

Починаючи з 1963 року господарство займається вирощуванням насiннєвої картоплi, зокрема вихiдного матерiалу та елiти.

Урожайність картоплі полягає не тільки в забезпеченості рослин живленням, захистом та відповідними  грунтово-кліматичними умовами, а й використанням якісного базового чи сертифікованого насіннєвого матеріалу.

     Від підбору сорту напряму залежить Ваш майбутній урожай. Адже сорт – це найдешевший засіб отримання високої врожайності та поліпшення її якості. Сертифікований насіннєвий матеріал картоплі використовується,  в більшості випадків, сільськогосподарськими підприємствами та в окремих  фермерських господарствах.

     Населення ж обновлює свій насіннєвий фонд не часто  і, як правило, протягом багатьох років використовує в основному посадкову  картоплю відсортовану від картоплі товарної. А сортозаміна та сортооновлення полягають в обміні між сусідами чи знайомими посадковим матеріалом невідомого походження та такого, що вже вирощувався протягом тривалого часу, в кращому випадку 5 -8 років.   По цій причині основний об’єм насіннєвої картоплі у населення  представлений невідомими (частіше за все масовими) репродукціями, а звідси, низькою врожайністю культури.

     Сортозаміна та сортооновлення – це більше ніж замінити сорти картоплі на інші, це ще й заміна та оновлення сортів насіннєвим матеріалом – базовим (елітою) або сертифікованим ( 1 репродукція).

     Для повного розуміння чому варто проводити  сортозаміну, зазначу, що нові сорти значно перевищують старі сорти за врожайністю, стійкістю до шкідливих організмів, адаптивністю до зовнішніх факторів впливу на врожайність ( засуха, перезволоження чи інші). Тому для впровадження Вами сортозаміни, лабораторії селекції працюють невпинно і щороку презентують нові сорти картоплі, серед яких Ви можете обрати ідеальний саме для Вас – великобульбові чи середнього розміру, на надранню продукцію чи для тривалого зберігання, жовті чи рожеві бульби, розсипчасту чи щільну структуру м’якуша, засухостійкі чи стійкі до патогенів рослини та ін.

     В процесі розмноження та виробничого використання господарські ознаки та якісні властивості сортів погіршуються в результаті механічного засмічення, ураження рослин хворобами, які передаються через насіння (вірусні, вроїдні, мікоплазмові, бактеріальні). В той же час, під дією несприятливих зовнішніх факторів відбувається фізіологічне старіння сорту, що в свою чергу, призводить до виродження сорту (зниження врожайності, втрата сортових ознак, товарності та ін.). Якщо зоною значного виродження ще 10 років тому був Південь України, то на сьогодні сума позитивних температур і на Півночі є такою, що робить територію північних областей України зоною швидкого виродження картоплі. Ця ситуація, нажаль, не дає робити сортозаміну та сортооновлення кожні 6-8 років, а зменшує можливість вирощування продуктивних сортів до 4-5 років.

     Отже, сортооновлення – це заміна сортового матеріалу картоплі,  оздоровленим насінням цих самих сортів базової категорії (еліта) або сертифікованим  (1 репродукція) .

     Звільнення організму картоплі від патогенів, з одночасним збереженням репродуктивних властивостей сорту забезпечується системою заходів по оздоровленню насіннєвого матеріалу. Оздоровлення картоплі – складний комплексний процес, який поєднує як польові методи оздоровлення, так  і лабораторні, в тому числі з використанням культури тканин, і охоплюючи весь цикл отримання оригінального матеріалу.

     Початком оздоровлення насіннєвого матеріалу сортів є використання методу культури тканин (апікальних меристем, in vitro), який  полягає в  вирощуванні рослин з апікальних (верхівкових) зон клітин які діляться, вільних від вірусної та іншої інфекції з подальшим відтворенням рослин, їх  розмноженням та отриманням вихідного матеріалу тепличних або гідропонних міні-бульб. Гідропонні міні-бульби мають високу енергію проростання та схожість, добру лежкість, стійкість до пошкоджень при транспортуванні.

     В ПрАТ НВО “Чернігівеліткартопля” в 1993 роцi  вперше  в Українi  розроблена i  впроваджена „Промислова  гiдропонна  технологiя  виробництва  мiнiбульб  оздоровленої картоплi”, яка за коефiцiєнтом розмноження  перевищує  iснуючi технологiї прискоренного розмноження  оздоровленого вихiдного матерiалу в  5 -10  разiв. Вона забезпечує  одержання вiд однiєї оздоровленої пробiркової рослини, висадженої у гiдропонну установку, за вегетацiйний перiод  50-100  мiнiбульб  масою 3-5 г.

О р и г і н а л ь н е   н а с і н н и ц т в о, допущених до використання сортів, ведеться в господарстві на основі культури in vitro за наступною схемою:

  1. в осінньо-зимовий період живцювання рослин-регенерантів з подальшою висадкою у гідропонну теплицю для одержання міні-бульб;
  2. розсадник 1 польової репродукції із мінібульб;
  3. розсадник супер-супереліти.

     Вихідні оздоровлені мікророслини картоплі ми розмножуємо в біотехнологічній лабораторії протягом  зимово-весняного періоду  методом   живцювання з обов’язковою діагностикою прихованого зараження хворобами методом імунно-ферментного аналізу (ІФА). Лінія, з позитивною реакцією на тест, вибраковується. Цей метод полягає в живцюванні рослини на частини з одним листочком. Для вирощування рослин із живців використовується рідке поживне середовище за Мурасіге-Скуга. На такому поживному середовищі живці відростають за 20-25 днів.

     Рослини, розмножені в умовах in vitro, висаджуються  в  гідропонну теплицю  для одержання міні-бульб. Такі умови дозволяють одержати здорові бульби з максимально високим коефіцієнтом розмноження. Маса міні бульб  20-30г. Зберігаються міні-бульби в прожареному річковому піску при температурі 2 – 4 ° С.

     Оздоровлені міні-бульби картоплі висаджують у розсаднику I польової репродукції. Кожна рослина в цьому розсаднику підлягає 3-х разовій візуальній оцінці з одночасною вибраковкою і видаленням хворих рослин і бульб з поля та негайним їх знищенням. Обов’язково проводяться профілактичні та захисні заходи направлені на застереження повторного зараження рослин і бульб хворобами і шкідниками. Також застосовується раннє збирання  з попереднім знищенням бадилля.

     Для післязбирального тестування методом ІФА відбирають по 200 бульб від кожного сорту. За результатами візуальної оцінки і післязбирального тестування рослини і бульби повинні бути  вільні від вірусів та бактерій.

     В розсаднику супер-супереліти висаджують бульби картоплі одержані в розсаднику І польової репродукції із мінібульб. Обов’язково проводяться  фітопрочистки  (не менше 3-х разів за вегетацію) і комплекс профілактичних і захисних обробіток інсектицидами і фунгіцидами, а також післязбиральне тестування на приховане зараження хворобами.

     Доведено, що оздоровлений вихiдний матерiал забезпечує прирiст урожаю бульб на  20-30 %  залежно вiд сорту, а елiта, одержана  на оздоровленiй основi, перевищує  за урожайнiстю на 25% аналогiчний матерiал, отриманий  на основi вiзуального добору.

     Одержання мiнiбульб оздоровленої  картоплi дає можливiсть скоротити строки  виробництва елiти до трьох рокiв.

     Ураження рослин вiрусами  в елiтi 5-рiчної схеми на основi клонових доборiв становить  1,2  –  1,4 %,  а  за  3-рiчною схемою без добору клонiв – вiдповiдно  0 – 0,5 %.

     Урожайнiсть елiти 3-рiчної схеми  вища урожайностi елiти 5-рiчної схеми на 27-33 ц/га  (9,8 – 11,0 %)  вiдповiдно.

     Виходячи з цього,  в   об’єднаннi  елiта сортiв картоплi, по яким отримано достатню кiлькiсть оздоровленого вихiдного матерiалу, вирощується за  3-рiчною  схемою.

початок оздоровлення картоплі

рослини оздоровленої картоплі

рослини оздоровленої картоплі сорт Сувенір чернігівський

живцювання оздоровлених рослин

висаджування рослин

висаджування рослин оздоровленої картоплі в гідропонну теплицю

гідропонна теплиця

гідропонна теплиця

оздоровлені рослини картоплі

ось так ростуть рослини картоплі в гідропонній теплиці

мінібульби оздоровленої картоплі

мінібульби оздоровленої картоплі

апробація насінницьких посадок

апробація

      Елітне насінництво ведуть спеціалізовані насіннєві господарства, що мають ліцензію на їх виробництво, під контролем оригінатора сорту, і головним завданням яких є забезпечення прискореного розмноження насіннєвого матеріалу картоплі при одночасному збереженні і підтримці його сортової чистоти, продуктивних ознак та посівних якостей.

     Уже  більше  55  років   ПрАТ  НВО      „ Чернігівеліткартопля ”    займається  виробництвом і реалізацією насіннєвої картоплі  як   в   Чернігівській  області, так і по всій Україні, та пропонує     співпрацю           насіннєвим господарствам  по оздоровленню та вирощуванню оригінального   насіннєвого   матеріалу картоплі   від   пробіркових     рослин            in vitro  до  еліти.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про насіння та садивний матеріал https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-15#Text

Back to Top