Повідомлення про виникнення особливої інформації Емітента за результатами річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись “25” квітня 2017 року (Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів).

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів