Засiданням Наглядової ради 31 сiчня 2017 року (Протокол № б/н) прийняте рiшення про продовження термiну перебування на посадi Директора Шкурка Iгоря Вiкторовича у вiдповiдностi до ст.12.4 Статуту Товариства, строком на 5 (п’ять) рокiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 19,8808 %. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв особа перебувала на посадi Директора ПАТ “НВО “Чернiгiвелiткартопля”.
Протокол засідання